පූර්ව පැටවුම

ඔලිම්පස් බ්ලොග්

ඔලිම්පස් බ්ලොගය තුළ ඔබට ප්‍රජාව පිළිබඳ නවතම පුවත්, නිබන්ධන, ප්‍රයෝජනවත් සම්පත් සහ තවත් බොහෝ දේ සොයාගත හැකිය! චිත්තවේගීය ස්ටිකර් සමඟ ප්‍රවෘත්ති වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්න සහ විනෝද වන්න!

Review calls for major overhaul of Scotland’s mental health laws

BBC News - UK RSS Feed - World News

Published7 minutes agoSharecloseShare pageCopy linkAbout sharingImage source, Getty ImagesScotland’s mental health laws should be overhauled to strengthen the voice of patients and place a greater focus on their human rights, a new report said.The independent review, led by John Scott KC, examined current legislation that is almost 20 years old and made more than 200 recommendations. The Mental Welfare Commission described the review as a “major opportunity” for change.The Scottish government said it would take time to consider the report.Scottish mental health legislation to be reviewedThe latest headlines from ScotlandThe review was announced in March 2019 as mental health care in Scotland is currently underpinned by laws which date back to 2003.It followed a petition at Holyrood highlighting developments both in care and treatment and international human rights law.Prof Colin McKay, who was an executive member of the review, said the law needed to be strengthened in three main areas.He told BBC Scotland the first of those was giving a “stronger voice” to patients or people who use mental health services.This includes those with a learning disability or who have conditions such as dementia.Prof McKay, of Edinburgh Napier University, said: “They need more say in their care and treatment and in what happens to them.”He said the second main area was reducing what are known as restrictive or coercive practices, such as the use of restraint and seclusion.The expert said this would also apply to the treatment of care home residents whose rights, especially during the Covid pandemic, “weren’t fully respected”.Prof McKay said: “The third big change we are hoping to bring about is the idea of positive rights.”So it’s not just the idea not to be harmed by your mental health care, but your actual rights to the maximum attainable health, the right to independent living.”Give those rights some reality and the ability to actually take action to realise your rights, so that services actually give you what you need to live a meaningful life.”‘Distressing stories’He added that while there were some good services, the review heard “distressing stories” from people who experienced a mental health crisis but were unable to access the support they needed.Prof McKay said: “When the laws changed in 2003 we were probably in the forefront of rights respecting mental health law.”If we want to maintain that position, if we want to be seen as a beacon, as an exemplar of human rights, we need to change again.”The review also found there was an urgent need to reform services for children and young people experiencing acute mental distress.And it heard unpaid carers are often not appropriately involved in the care and treatment of their loved ones.It features a range of short and medium-term recommendations but its key long-term recommendation is a single law to cover the human rights of people with mental or intellectual disabilities. ‘Changing culture, language and communication’Image source, Getty ImagesAnalysis by Claire McAllister, BBC Scotland health producerThis review of mental health law has been three years in the making. At more than 900 pages long, it is certainly thorough and it will take years before much of it can become new legislation.It’s not a straightforward piece of work because when looking at the best way to treat someone, it comes down to that individual. There are no one-size-fits-all policies that can be applied.Some of this review is more about changing the culture, language and communication. There are aspirations to concentrate less on how to limit the patient’s autonomy and focus more on their rights.The review team wanted some things to change sooner rather than later. So there are recommendations for the Scottish government to take action where a change of law isn’t needed. It includes reducing the use of restraints and bolstering the patient’s voice by improving advocacy.It’s going to take more funding and staff to make this reality.The review team’s 954-page report includes proposals to give the Mental Welfare Commission more powers and responsibilities.Chief executive Julie Paterson, said: “We welcome today’s report and agree that Scotland’s mental health and capacity laws need to be updated to focus much more on the individual and their rights.” She added that the commission was increasingly concerned about the capacity and ability of health and social care services to provide the care and treatment that is needed. Ms Paterson said: “If we can assist this work by doing more to support and challenge services, and in so doing improve the legal and delivery landscape for people with mental ill health, we will do it.”This review report is a major opportunity to get it right for the future.”Mental Wellbeing Minister Kevin Stewart said: “The Scottish Mental Health Law Review was tasked with reviewing our mental health and incapacity legislation in light of developments in international human rights, including the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and to consider where improvements could be made.”Given the range and complexity of the review we will take time to carefully consider the recommendations and also look to progress those areas which are able to be incorporated into our existing improvement and reform work.

Moors Murders: Search for Keith Bennett’s body restarts

BBC News - UK RSS Feed - World News

Published3 minutes agoSharecloseShare pageCopy linkAbout sharingImage source, PA MediaA search for the body of one of the Moors murderers’ victims has begun after “potential human remains” were found on moorland, police have said.Keith Bennett, 12, was one of five children tortured and killed by Ian Brady and Myra Hindley in the 1960s, but his body has never been recovered. Greater Manchester Police said it had received information about a “site of interest” on Saddleworth Moor.Keith’s brother had been told about the “potential development”, it added.The 12-year-old disappeared on 16 June 1964 while on his way to his grandmother’s house, who lived close to his home in Chorlton-on-Medlock, Manchester.Police searched Saddleworth Moor in 1986 following reports Hindley and Brady had confessed to his murder.His mother Winnie Johnson, who died in 2012, spent her life trying to locate her son, even taking to the moor herself, armed with a spade.A plaque in her and Keith’s memory was placed on the moor, with the inscription: “To Winnie and Keith. May you both RIP. Keith will come home.”Why not follow BBC North West on Facebook, Twitter and Instagram? You can also send story ideas to northwest.newsonline@bbc.co.ukMore on this storyMoors Murderer Ian Brady dies16 May 2017Who were Ian Brady’s victims?16 May 2017Moors Murder victim’s mother dies18 August 2012

Moors Murders: Search for Keith Bennett’s body restarts

බීබීසී පුවත්

Published5 minutes agoSharecloseShare pageCopy linkAbout sharingImage source, PA MediaA search for the body of one of the Moors murderers’ victims has begun after “potential human remains” were found on moorland, police have said.Keith Bennett, 12, was one of five children tortured and killed by Ian Brady and Myra Hindley in the 1960s, but his body has never been recovered. Greater Manchester Police said it had received information about a “site of interest” on Saddleworth Moor.Keith’s brother had been told about the “potential development”, it added.The 12-year-old disappeared on 16 June 1964 while on his way to his grandmother’s house, who lived close to his home in Chorlton-on-Medlock, Manchester.Police searched Saddleworth Moor in 1986 following reports Hindley and Brady had confessed to his murder.His mother Winnie Johnson, who died in 2012, spent her life trying to locate her son, even taking to the moor herself, armed with a spade.A plaque in her and Keith’s memory was placed on the moor, with the inscription: “To Winnie and Keith. May you both RIP. Keith will come home.”Why not follow BBC North West on Facebook, Twitter and Instagram? You can also send story ideas to northwest.newsonline@bbc.co.ukMore on this storyMoors Murderer Ian Brady dies16 May 2017Who were Ian Brady’s victims?16 May 2017Moors Murder victim’s mother dies18 August 2012

Tate Modern: Boy thrown from 10th floor making progress, family says

BBC News - UK RSS Feed - World News

Published31 minutes agoSharecloseShare pageCopy linkAbout sharingImage source, AFPA boy thrown from the 10th floor of the Tate Modern art gallery has shown “clear improvement” in his sight.The then six-year-old child was badly hurt when he was attacked by Jonty Bravery in August 2019. A GoFund me page set up for the French boy’s treatment and rehabilitation has raised more than €377,000 (£332,000). Bravery, who has autism, was in supported accommodation at the time of the attack but was allowed out unsupervised.A court was later told he had planned to select someone to kill.Bravery, who was 17 at the time of the attack, was convicted of attempted murder in 2020 and jailed for 15 years.Image source, Met PoliceThe boy, who was visiting London on holiday with his parents, suffered life-changing injuries in the 100ft (30m) fall, including a bleed on the brain and broken bones.In a new update to the GoFund me page, his family said he had shown improved responsiveness.They said: “A clear improvement for his sight was noted by his orthoptist who prescribed him new glasses with a much smaller correction: our little knight sees better and better.”‘Difficulties with his memory’The boy can ride a tricycle, while his wardrobe has been adapted to remove buttons and laces so he can dress himself.The family said that despite the progress he has made, there have been some challenges at school, including “great difficulties with writing and with his memory”.They added: “Sadly, he also has a really hard time making friends because of his fatigue and the wheelchair which prevents him from playing like the other children in the playground.”The boy’s family have taken steps to improve his mobility, including making a visit to an adapted holiday home for therapy to help train him to walk and going to a swimming pool with a specialised therapist.They said: “We know the road is still long but our little knight is not giving up. “His courage and his efforts are just incredible.”More on this storyTate attacker had violent history, report finds27 April 2021Man jailed for throwing boy from Tate balcony26 June 2020

Tate Modern: Boy thrown from 10th floor making progress, family says

බීබීසී පුවත්

Published33 minutes agoSharecloseShare pageCopy linkAbout sharingImage source, AFPA boy thrown from the 10th floor of the Tate Modern art gallery has shown “clear improvement” in his sight.The then six-year-old child was badly hurt when he was attacked by Jonty Bravery in August 2019. A GoFund me page set up for the French boy’s treatment and rehabilitation has raised more than €377,000 (£332,000). Bravery, who has autism, was in supported accommodation at the time of the attack but was allowed out unsupervised.A court was later told he had planned to select someone to kill.Bravery, who was 17 at the time of the attack, was convicted of attempted murder in 2020 and jailed for 15 years.Image source, Met PoliceThe boy, who was visiting London on holiday with his parents, suffered life-changing injuries in the 100ft (30m) fall, including a bleed on the brain and broken bones.In a new update to the GoFund me page, his family said he had shown improved responsiveness.They said: “A clear improvement for his sight was noted by his orthoptist who prescribed him new glasses with a much smaller correction: our little knight sees better and better.”‘Difficulties with his memory’The boy can ride a tricycle, while his wardrobe has been adapted to remove buttons and laces so he can dress himself.The family said that despite the progress he has made, there have been some challenges at school, including “great difficulties with writing and with his memory”.They added: “Sadly, he also has a really hard time making friends because of his fatigue and the wheelchair which prevents him from playing like the other children in the playground.”The boy’s family have taken steps to improve his mobility, including making a visit to an adapted holiday home for therapy to help train him to walk and going to a swimming pool with a specialised therapist.They said: “We know the road is still long but our little knight is not giving up. “His courage and his efforts are just incredible.”More on this storyTate attacker had violent history, report finds27 April 2021Man jailed for throwing boy from Tate balcony26 June 2020

Covid infections rise by 14% in a week in UK

බීබීසී පුවත් - සෞඛ්‍ය ආර්එස්එස් සංග්‍රහය - ලෝක පුවත්

Published36 minutes agoSharecloseShare pageCopy linkAbout sharingImage source, Getty ImagesCovid infections in the UK are rising and have topped more than one million, according to official estimates.There has been a 14% rise in people testing positive – which is the biggest weekly increase since the summer.But at the moment there is no clear evidence of an autumn Covid wave starting, says the Office for National Statistics (ONS).Although Covid is increasing in England and Wales, the trend is uncertain in Scotland and Northern Ireland. Health experts have warned of a flu and Covid “twindemic” this winter, urging those who qualify to get their free jabs now.Latest NHS data shows that Covid is on the rise in hospitals, with admission rates highest among the oldest age groups. Too early to callSarah Crofts, from the ONS Covid-19 Infection Survey, said: “It is too early to identify whether this is the start of a new wave of infections. We will continue to closely monitor the data.”The ONS estimates are based on thousands of random tests on people in private households across the UK, whether or not they have symptoms.Who can get a Covid booster this autumn? In the UK as a whole, it is the first time estimated Covid infections have risen above one million since the end of August 2022.In England, infections rose in the North West, Yorkshire and the Humber, the West Midlands, the East of England, London, and the South East – and in all age groups. The tests found that about one in 60 people had Covid in the UK in the week to 20 September, up from one in 70 the week before.But there were noticeable differences in trends in the four nations of the UK.The ONS says Covid is infecting:one in 65 people in England (up from one in 70)one in 50 people in Wales (up from one in 75)one in 80 in Northern Ireland (the same as the week before)one in 45 in Scotland (up from one in 55)Data is for the week ending 17 September 2022 for England, and the week ending 20 September 2022 for Wales, Northern Ireland and Scotland.The most common Covid symptom is currently a sore throat, with fever and loss of smell much rarer, according to symptoms logged by 3,000 people testing positive via the Covid symptom app.Booster jabs against Covid, alongside flu vaccinations, are now being offered to the most vulnerable to help protection over the winter.Most people will receive a new type of vaccine – made by Pfizer or Moderna – which tackles both the original Covid virus and the recent Omicron variant, offering better protection.Covid in hospitals There were 7,000 people in hospital in England with Covid last week – a 37% increase on the week before. But six out of 10 of those were being treated for something else – not Covid-19.Hospital admissions with Covid were running at around 900 per day, compared to roughly 2,000 in early July during the last surge of Omicron infections.Hospital patients and care home residents are no longer being tested for Covid in most of the UK, unless they have symptoms.

Sue Barker: BBC could have handled my Question of Sport exit better

බීබීසී පුවත්

Published2 minutes agoSharecloseShare pageCopy linkAbout sharingSue Barker has said the BBC could have “handled better” her departure as host of game show Question of Sport.Barker presented the quiz programme for 24 years but departed in 2020 when the BBC decided to rebrand the show.It later replaced her with Paddy McGuinness, with long-standing captains Matt Dawson and Phil Tufnell also axed.Speaking on BBC Breakfast, Barker suggested the corporation wanted her to say she was stepping back by her own choice, rather than being replaced. The 66-year-old former professional tennis player, who has just released her autobiography Calling the Shots, said: “They [BBC] wanted to refresh the programme and that’s absolutely fine…”So we knew it was gonna happen and it was just the way in which it happened and the way it was handled, and the way I think the BBC wanted me to say that I was walking away from it.”And yet, I’d never walk away from a job I loved. I didn’t mind being replaced. Absolutely fine. That happens. But it was just the way it was handled…”I think if we look back on it we could have handled it better. I think the BBC could have handled it better.”In her book, Barker said she “point-blank refused” to put her name to a statement the BBC drew up for her claiming she decided to step aside. She wrote the experience left her “slightly damaged”. Barker to step down as Wimbledon presenterWhy TV and radio presenters are leaving the BBCBBC pay: The 2021-2022 star salaries list in fullAt the time of leaving the show, Barker said she was “sad to say goodbye” to her dream job, but she understood why the BBC wanted to take the show in a new direction. Barker, who joined the BBC One programme in 1997, was only the third host after David Vine and David Coleman since the show first broadcast in 1970.Reflecting on her departure in her interview on Breakfast, the 1976 French Open champion said: “It’s just such a shame because I loved it. “And I don’t look back on it badly just because of a couple of bad days and then some negative publicity, which I think affected quite a lot of people.”The world’s longest running TV sport quiz sees big names put their sporting knowledge to the test.Ex-England rugby player Dawson and former England international cricketer Tufnell, who had been on the show for 17 and 13 years respectively, were replaced by ex-hockey player Sam Quek and former rugby union international Ugo Monye. In July, Barker also announced her retirement from presenting coverage of Wimbledon. She added “she was absolutely blown away” by the send off she received while presenting the tournament for the last time.

Sue Barker: BBC could have handled my Question of Sport exit better

BBC News - UK RSS Feed - World News

PublishedJust nowSharecloseShare pageCopy linkAbout sharingSue Barker has said the BBC could have “handled better” her departure as host of game show Question of Sport.Barker presented the quiz programme for 24 years but departed in 2020 when the BBC decided to rebrand the show.It later replaced her with Paddy McGuinness, with long-standing captains Matt Dawson and Phil Tufnell also axed.Speaking on BBC Breakfast, Barker suggested the corporation wanted her to say she was stepping back by her own choice, rather than being replaced. The 66-year-old former professional tennis player, who has just released her autobiography Calling the Shots, said: “They [BBC] wanted to refresh the programme and that’s absolutely fine…”So we knew it was gonna happen and it was just the way in which it happened and the way it was handled, and the way I think the BBC wanted me to say that I was walking away from it.”And yet, I’d never walk away from a job I loved. I didn’t mind being replaced. Absolutely fine. That happens. But it was just the way it was handled…”I think if we look back on it we could have handled it better. I think the BBC could have handled it better.”In her book, Barker said she “point-blank refused” to put her name to a statement the BBC drew up for her claiming she decided to step aside. She wrote the experience left her “slightly damaged”. Barker to step down as Wimbledon presenterWhy TV and radio presenters are leaving the BBCBBC pay: The 2021-2022 star salaries list in fullAt the time of leaving the show, Barker said she was “sad to say goodbye” to her dream job, but she understood why the BBC wanted to take the show in a new direction. Barker, who joined the BBC One programme in 1997, was only the third host after David Vine and David Coleman since the show first broadcast in 1970.Reflecting on her departure in her interview on Breakfast, the 1976 French Open champion said: “It’s just such a shame because I loved it. “And I don’t look back on it badly just because of a couple of bad days and then some negative publicity, which I think affected quite a lot of people.”The world’s longest running TV sport quiz sees big names put their sporting knowledge to the test.Ex-England rugby player Dawson and former England international cricketer Tufnell, who had been on the show for 17 and 13 years respectively, were replaced by ex-hockey player Sam Quek and former rugby union international Ugo Monye. In July, Barker also announced her retirement from presenting coverage of Wimbledon. She added “she was absolutely blown away” by the send off she received while presenting the tournament for the last time.

Sue Barker: BBC could have handled my Question of Sport exit better

BBC පුවත් – Sports RSS Feed – World News

Published2 minutes agoSharecloseShare pageCopy linkAbout sharingSue Barker has said the BBC could have “handled better” her departure as host of game show Question of Sport.Barker presented the quiz programme for 24 years but departed in 2020 when the BBC decided to rebrand the show.It later replaced her with Paddy McGuinness, with long-standing captains Matt Dawson and Phil Tufnell also axed.Speaking on BBC Breakfast, Barker suggested the corporation wanted her to say she was stepping back by her own choice, rather than being replaced. The 66-year-old former professional tennis player, who has just released her autobiography Calling the Shots, said: “They [BBC] wanted to refresh the programme and that’s absolutely fine…”So we knew it was gonna happen and it was just the way in which it happened and the way it was handled, and the way I think the BBC wanted me to say that I was walking away from it.”And yet, I’d never walk away from a job I loved. I didn’t mind being replaced. Absolutely fine. That happens. But it was just the way it was handled…”I think if we look back on it we could have handled it better. I think the BBC could have handled it better.”In her book, Barker said she “point-blank refused” to put her name to a statement the BBC drew up for her claiming she decided to step aside. She wrote the experience left her “slightly damaged”. Barker to step down as Wimbledon presenterWhy TV and radio presenters are leaving the BBCBBC pay: The 2021-2022 star salaries list in fullAt the time of leaving the show, Barker said she was “sad to say goodbye” to her dream job, but she understood why the BBC wanted to take the show in a new direction. Barker, who joined the BBC One programme in 1997, was only the third host after David Vine and David Coleman since the show first broadcast in 1970.Reflecting on her departure in her interview on Breakfast, the 1976 French Open champion said: “It’s just such a shame because I loved it. “And I don’t look back on it badly just because of a couple of bad days and then some negative publicity, which I think affected quite a lot of people.”The world’s longest running TV sport quiz sees big names put their sporting knowledge to the test.Ex-England rugby player Dawson and former England international cricketer Tufnell, who had been on the show for 17 and 13 years respectively, were replaced by ex-hockey player Sam Quek and former rugby union international Ugo Monye. In July, Barker also announced her retirement from presenting coverage of Wimbledon. She added “she was absolutely blown away” by the send off she received while presenting the tournament for the last time.

露 4州の事実上の併合を宣言

ජපන් පුවත් – Livedoor News RSS Feed

ロシアのプーチン大統領がウクライナの東部と南部の4つの州について併合を宣言しました。一方的に併合するのは東部のドネツク州とルハンシク州、それに南部のへルソン州とザポリージャ州です。プーチン氏はモスクワのクレムリンで行われている条約の調印式で演説を行い、その中で併合を宣言しました。プーチン氏はこのあと4つの州それぞれの親ロシア派トップらと併合に関する条約に調印するものとみられます。

Post-Doctoral Research Associate in Biological Cryo Electron Microscopy Software Development

භෞතික සහ පරිසර විද්‍යාව - UK රැකියා

Harwell Science and Innovation Campus, OxfordshireFull time / flexible hours considered3 years fixed term
About UsDiamond Light Source is the UK’s national synchrotron science facility. By accelerating electrons to near light-speed, Diamond generates brilliant beams of light from infra-red to X-rays which are used for academic and industry research and development across a range of scientific disciplines including structural biology, physics, chemistry, materials science, engineering, earth, and environmental sciences.
About the RoleThe electron Bio-imaging centre (eBIC) at Diamond is a national facility for cryo-Electron Microscopy (cryo-EM). We enable UK, EU and other international users to acquire high quality cryo-EM data. As part of our service to users, we would like to develop efficient data analysis pipelines using innovative approaches.
We now have an opportunity for a Post-doctoral Research Associate to join eBIC for period of 3 years to focus on software development for this project.
The duties of this role include conducting theoretical, numerical, and experimental studies, software design and development. The work would cover a broad range of activities, including optimisation of current workflows, application of machine learning techniques to improve their performance, and developing new tools and techniques required to provide fast and efficient feedback to user. The role will involve interacting with other groups inside and outside Diamond.
Further responsibilities will include:
Maintaining a current knowledge of other comparable projects and communicating with scientists at other international facilities and conferences to ensure exchange of knowledge.
Developing skills and experience in various areas of cryo-EM data analysis.
Publishing research results in journals and conference proceedings.
Delivering high-quality internal reporting and professional advice.
Providing support to eBIC users.
Building collaborations inside and outside Diamond.
Mentoring and leading more junior staff and students.
About YouYou will hold an appropriate Science Degree and PhD along with proven relevant experience.
Suitable candidates should also be familiar with:
Software development for cryo-EM
Cryo-EM data collection and 3D analysis
Cryo-EM data analysis
සංඛ්යානමය ක්රම
Machine Learning and Artificial intelligence
BenefitsDiamond offers an exceptional benefits package to support staff in achieving a positive work/life balance. This includes 25 days annual leave plus 13 days of statutory and company holidays, along with flexible working hours and an excellent pension scheme. Staff also have access to a range of amenities on site including a nursery, cafes, a restaurant and sports and leisure facilities.
To ApplyPlease use the online application process to apply and tell us why you believe you are suitable for this role.
Diamond is a thriving international organisation, attracting a diverse range of talented individuals from around the world. Our staff currently comprises 44 nationalities and we welcome applications from everyone interested in joining us.
The closing date for applications is 23rd October 2022.

සැප්තැම්බර් 2022
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
සත්‍යාපිත පරිශීලකයින්
ඡායාරූප ඡායාරූප
බ්රයන් ක්රෝ
@බ්‍රයන්ක්‍රෝ
ඡායාරූප ඡායාරූප
Yuuki Mochimaru
@yuukimochimaru
ඡායාරූප ඡායාරූප
Yuumi Asahina
@yuumiasahina
දැන්වීම