පූර්ව පැටවුම

අප අමතන්න

ඔලිම්පස් මූලස්ථානය

සාමාන්‍ය විමසීම්:

hqinquiries@olympus.com

ලිපිනය

254 W58th St, New York NY 10001, USA

පුවත්පත් සහ මාධ්ය

ජෙනී ස්ටීවන්ස්:

jennymedia@olympus.com

ස්කයිප්:

ස්ටීවන්ස් මුද්‍රණාලය

ව්‍යාපාර කතාබස්

මාක් ජැක්සන්:

jacksonbusiness@olympus.com

ස්කයිප්:
ජැක්සන් ව්‍යාපාරය

මානව සම්පත්

ස්ටෙලා කැරන්සන්:

stellahhrr@olympus.com

ස්කයිප්:
කැරන්සන් HHRR

අපට එවන්න
කපුටෙක්

ඔලිම්පස් සමාජ ජාලය ගැන ඔබට සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න තිබේද?

අපට කපුටෙකු එවන්න, අපි ඔබට හැකි ඉක්මනින් පිළිතුරු දෙන්නෙමු!

පණිවිඩය යැව්වා!