පූර්ව පැටවුම
Profile Photo

පෝල් මයිකල් වුඩ්මන්

0 වලින් 5 වලින්
ශ්‍රේණිගත කිරීම් 0 ක්
  • පෝල් මයිකල් වුඩ්මන්
පරිශීලක ශේෂය 31,583 / ලකුණු
නිව්බි

පරිශීලක ලාංඡන

කණ්ඩායම්

Group logo of Banzai Japan
බන්සායි ජපානය
මහජන සමූහය

මෑතකාලීන තනතුරු

ආචාර්ය උපාධි තනතුරු

Lecturer in Natural Resource Economics

Post-Doctoral Research Associate – Antiviral XChem

වෙබ් අඩවිය

මාධ්ය